f

pr
към страницата ни във Фейсбук
pltgbansko@mail.bg
d
 » Начало » История » Специалности » Прием » Галерия » База » За контакти
 ♦ Още информация
 
 » ДЗИ
 » Life@EDU
 » Уч. програма
 » Проекти
 »Делегиран бюджет
 » Връзки
 » Клубове
 » Новини
 Профил на купувача
 » Администр.услуги
logo
pltg-vhod


НАШИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ

alt

 НАПРАВЛЕНИЕ   == ГОРСКО СТОПАНСТВО ==


tree
СПЕЦИАЛНОСТ -
                          ГОРСКО СТОПАНСТВО И ДЪРВОДОБИВ


Специалност с повече от 60-годишна традиция в обучението на техник-лесовъди за стопанисване на българската гора. Учебният процес обхваща изучаването на предмети, които осигуряват общообразователна подготовка, благодариние на която випускниците на ПЛТГ "Никола Вапцаров" могат да бъдат конкурентноспособни при избор на висше учебно заведение. Те придобиват и достатъчна техническа компетентност.
  Професионалната подготовка започва с биология на растенията и горската фауна. Постепенно знанията и уменията се разширяват при навлизане в самата същност на професията.
  В последната година на обучение знанията и уменията, необходими за техник-лесовъда се ситематизират и обхващат най-съществените проблеми, които касаят възобновителните процеси, отгледните и главните сечи, залесяванията, технологиите на дърводобива в унисон със съвременните тенденции за екологосъобразно стопанисване на българските гори.
   Завършилите тази специалност придобиват средно образование, III-та степен на професионална квалификация по професията ТЕХНИК-ЛЕСОВЪД.
   Завършилите тази специалност са предпочитани кадри в горските стопанства, фирми за добиване и търговия с дървен материал, лесозащитни станции и други.

още ... (към страница прием)

                                                                        det

lov
СПЕЦИАЛНОСТ-
                           ГОРСКО И ЛОВНО СТОПАНСТВО
Специалността "Горско и ловно стопанство" е сравнително нов вариант за обучение на техници, които се насочват към дейности за стопанисване на едрия и дребен дивеч на еколого-икономически основи. Общообразователната им подготовка се осъществява по типов учебен план, задължителен за всички професионални училища в бранша.
  Знанията и уменията на учениците, изучаващи в разширена форма основите на дивечовъдството, рибовъдството и ловното стопанство не се ощетяват по отношение на лесовъдските дисциплини. По тази специалност са включени всички предмети, застъпени в учебния план по специалността "Горско стопанство и дърводобив", с изключение на механизация на горското стопанство и горски транспорт.
   Завършилите тази специалност придобиват средно образование, III-та степен на професионална квалификация по професията ТЕХНИК-ЛЕСОВЪД, ГОРСКИ СТРАЖАР И ПОЛИЦАЙ.
   Завършилите тази специалност са предпочитани кадри в горските и ловните стопанства, бази за развъждане на дивеч, както и ферми за производство на птици предназначени за лов, органи по охрана на дивеч, риба и аквакултури, и други.

още ... (към страница прием)


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 НАПРАВЛЕНИЕ  == ДЪРВООБРАБОТВАНЕ ==


furn
      СПЕЦИАЛНОСТ-   
                                
МЕБЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО   
Специалността "Мебелно производство" е сред първите утвърдени специалности в професионалната гимназия. Обучението в тази специалност следва традициите в българското изкуство.Тя разкрива големи възможности за реализация, поради непрекъснато променящите се изисквания към функционалността и естетиката на мебелите. Голямото разнообразие на приложение на творческата дейност изисква специфични познания в различни области. Учениците развиват качествата си за индивидуална творческа работа по създаването на художествени произведения с уникален авторски стил.
  Завършилите тази специалност придобиват средно образование, III-та степен на професионална квалификация по професията ТЕХНИК - ТЕХНОЛОГ В ДЪРВООБРАБОТВАНЕТО.
  Възможностите за реализация са много:
    - Дизайнери на мебели и интериор
    - Компютърни проектанти и консултанти в шоурумове за вътрешно обзавеждане
    - Конструктори и технолози в мебелни и дървообработващи фирми
  Успешно завършилите могат да продължат образованието си по специалностите "Инжинерен дизайн", "Проектиране и вътрешно обзавеждане" и други.

още ... (към страница прием)