f

pr
към страницата ни във Фейсбук
info-102004@edu.mon.bg
d
 » Начало » История » Специалности » Прием » Галерия » База » За контакти
 ♦ Още информация
 
 » ДЗИ ,  НВО
 » Life@EDU
 » Уч. програма
 » Проекти
 »Делегиран бюджет
 » Връзки
 » Клубове
 » Новини
 Профил на купувача
 » Администр.услуги
logo
pltg-vhod


НАШИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ

alt

 НАПРАВЛЕНИЕ   == ГОРСКО СТОПАНСТВО ==


tree
СПЕЦИАЛНОСТ -
                          ГОРСКО СТОПАНСТВО И ДЪРВОДОБИВ


Специалност с повече от 60-годишна традиция в обучението на техник-лесовъди за стопанисване на българската гора. Учебният процес обхваща изучаването на предмети, които осигуряват общообразователна подготовка, благодариние на която випускниците на ПЛТГ "Никола Вапцаров" могат да бъдат конкурентноспособни при избор на висше учебно заведение. Те придобиват и достатъчна техническа компетентност.

  Професионалната подготовка започва с биология на растенията и горската фауна. Постепенно знанията и уменията се разширяват при навлизане в самата същност на професията.

  В последната година на обучение знанията и уменията, необходими за техник-лесовъда се ситематизират и обхващат най-съществените проблеми, които касаят възобновителните процеси, отгледните и главните сечи, залесяванията, технологиите на дърводобива в унисон със съвременните тенденции за екологосъобразно стопанисване на българските гори.

   Завършилите тази специалност придобиват средно образование, III-та степен на професионална квалификация по професията ТЕХНИК-ЛЕСОВЪД.
   Завършилите тази специалност са предпочитани кадри в горските стопанства, фирми за добиване и търговия с дървен материал, лесозащитни станции и други.

още ... (към страница прием)

                                                                        det

lov
СПЕЦИАЛНОСТ-
                           ГОРСКО И ЛОВНО СТОПАНСТВО
   Специалността "Горско и ловно стопанство" е сравнително нов вариант за обучение на техници, които се насочват към дейности за стопанисване на едрия и дребен дивеч на еколого-икономически основи. Общообразователната им подготовка се осъществява по типов учебен план, задължителен за всички професионални училища в бранша.

   Знанията и уменията на учениците, изучаващи в разширена форма основите на дивечовъдството, рибовъдството и ловното стопанство не се ощетяват по отношение на лесовъдските дисциплини. По тази специалност са включени всички предмети, застъпени в учебния план по специалността "Горско стопанство и дърводобив", с изключение на механизация на горското стопанство и горски транспорт.

    Завършилите тази специалност придобиват средно образование, III-та степен на професионална квалификация по професията ТЕХНИК-ЛЕСОВЪД, ГОРСКИ СТРАЖАР И ПОЛИЦАЙ.
    Завършилите тази специалност са предпочитани кадри в горските и ловните стопанства, бази за развъждане на дивеч, както и ферми за производство на птици предназначени за лов, органи по охрана на дивеч, риба и аквакултури, и други.

още ... (към страница прием)

traСПЕЦИАЛНОСТ-                  
                                             МЕХАНИЗАЦИЯ НА ГОРСКОТО СТОПАНСТВО


  
Специалността отговаря на съвременните изисквания за ползване и възобновяване на горите. Обучението осигурява придобиване на умения за работа с моторен верижен трион и храсторез и управление на МПС (трактори и леки автомобили, харвестъри, агрегатни дърводобивни машини).

   Завършилите тази специалност могат да работят във всички горски стопанства, фирми за добив и търговия с дървен материал, в авторемонтни фирми, фирми за ремонт на моторни триони и като шофьор на всички видове моторни превозни средства (МПС) или да продължат своето образование в Лесотехническия университет - град София, както и във всички други университети.

Професионалната подготовка завършва с придобиване на средно образование, трета степен на професионална квалификация по професията "ТЕХНИК - МЕХАНИЗАТОР", свидетелство за управление на МПС категория В и категория Тк (трактори) и за управление на моторен верижен трион и храсторез.още ... (към страница прием)