I.Административни услуги

1. Прием на ученици в VIII клас
          формуляр на заявление ... тук

2. Прием на ученици в XI клас
          формуляр на заявление ... тук

3. Преместване на ученици
          формуляр на заявление ... тук

4. Издаване на диплома за средно образование

5. Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавен зрелостен изпит
          формуляр на заявление ... тук

6. Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

7. Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование - удостоверения, свидетелства, дипломи
          формуляр на заявление ... тук

8. Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидиетелства за професионална квалификация
                                    alt


II.
Нормативни документи


СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО 2016 - 2020г.

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ

ЕТИЧЕН КОДЕКС

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕ  

ЗАПОВЕД НАЧАЛО И КРАЙ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ:
  
 ДФО - VIIIа клас, IXа клас, Xа клас, XIа клас, XIIа клас
          VIIIб клас, IXб клас,          XIа клас, XIIб клас

    СФО - VIII клас IX клас X клас XI клас XII клас
    КФО -             IX клас,           XI клас


УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОСЪЩЕСТВЯВАНИТЕ В УЧИЛИЩЕ ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ В ПЛТГ

ПЛАН БДП 2021Г.
pltgbansko@mail.bg
down
f

fin
към страницата ни във Фейсбук
 » Начало » История » Специалности » Прием » Галерия » База » За контакти
 ♦ Още информация
 
 » ДЗИ
 » Life@EDU
 » За ученика
 » Проекти
 »Делегиран бюджет
 » Връзки
 » Клубове
 » Новини
 Профил на купувача
 » Администр.услуги
logo
pltg-vhod
*--

УЧИЛИЩНА ДОКУМЕНТАЦИЯ


alt