f

pr
към страницата ни във Фейсбук
pltgbansko@mail.bg
d
 » Начало » История » Специалности » Прием » Галерия » База » За контакти
 ♦ Още информация
 
 » ДЗИ
 » Life@EDU
 » Уч. програма
 » Проекти
 »Делегиран бюджет
 » Връзки
 » Клубове
 » Новини
 Профил на купувача
 » Администр.услуги
logo
pltg-vhod


ПРОЕКТИ

altПРОЕКТ - "НОВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ТВОЕТО БЪДЕЩЕ"


nvmb
  Проект  BG051PO001-4.3.03-0001 "Нова възможност за твоето бъдеще"   попада в обхвата на Приоритетна ос 4  "Подобряване достъпа до образование и обучение ” и област на интервенция   4.3  "Развитие на системата за учене през целия живот” от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси”.

  Проектът се изпълнява от Министерството на образованието, младежта и науката по схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.3.03  "Създаване на система за идентифициране и признаване на неформално придобити знания, умения и компетентности”.

   ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:

1. Целта на проекта е да създаде и изпробва Система за идентифициарне и признаване на неформално и самостоятелно придобити знания, умения и компетености.

2. Предвижда се системата да позволява издаването на документ, който да доказва придобитите извън формалното образование знания и умения, вкл. на работното място, у дома и т.н.

3. Системата ще бъде разработена на базата на вече изпълнени проекти, насочени към разработване на инстументариум за валидиране на компетенции.

За повече информация :  http://validirane.mon.bg

Рекламна брошура на проекта - тук!


                                        alt


ПРОЕКТ - "УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ"


logo 
Проект  BG051PO001-3.3.07-001  „Ученически практики” обхваща всички училища от системата на професионалното образование и обучение.
  Практическо обучение трябва да преминат 43 500 ученици. За успешно завършено ще се счита практическото обучение, проведено в реална работна среда в рамките на не повече и не по-малко от 240 часа.
  След приключването и отчитането на практиката на ученика се изплаща стипендия в размер от 300 лв.
  Всeки ученик има право да се включи само веднъж в рамките на своето обучение в предвиденото практическо обучение в реална работна среда.

  Бюджетът на проект “Ученически практики” е 28 000 000 лева.


   ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:
 
  Проектът има за цел постигане подобряването на качеството на професионалното обучение и образование и улесняване на достъпа до практическо обучение на системата на ПОО в национален мащаб чрез:
  1. Повече и по-добри възможности за практика в реална работна среда.
  2. Активно включване на бизнеса при разработването на програми за практическо обучение по професии.  
  3. Подобряване връзката между резултатите от ПОО и потребностите на променящия се пазар на труда.  
  4. Повишаване мобилността на гражданите и улесняване на комуникацията между работодатели и кандидати за работа и обучаващи институции.
  5. Улесняване прехода от училище към пазара на труда или висшето образование, чрез повишаване качеството на ПОО.
  6. Повишаване на квалификацията на обучаващите от системата на ПОО със специфични компетентности за организацията на практическото обучение в реална работна среда и в условията на оперативно партньорство с работодателите-партньори.

Адрес: http://praktiki.mon.bg


                                                 alt ПРОЕКТ - "ДА НАПРАВИМ УЧИЛИЩЕТО ПРИВЛЕКАТЕЛНО ЗА МЛАДИТЕ ХОРА"

usp

   През месец февруари 2012 г. Професионалната гимназия успешно започна работа по проект на МОМН -
            "Да направим училището привлекателно за младите хора"

 Проектът се финансира съвместно от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" и Европейският социален фонд.


 Обща цел на проекта: -  да се осмисли свободното време на учениците в държавни и общински училища, включително и на ученици с идентифицирана нужда от специфична подкрепа, както и на ученици с риск от отпадане и/или прояви на агресия и/или насилие, чрез участие в извънкласни и извънучилищни дейности.

 Специфични цели:
1. Чрез специфични извънкласни и извънучилищни форми на работа да се повиши мотивацията на        учениците за участие в образователно-възпитателния процес, съобразно техните интереси и  потребности.
2. Учениците да развият допълнителни знания, умения, компетентности.
3. Да се осмисли свободното време на учениците, като се насочат към предпочитана от тях личностна изява.
4. Да се ограничи броят на преждевременно отпадащите от образователната система и броят на учениците с прояви на деструктивно поведение (агресия).
 
Учениците от Професионална лесотехническа гимназия имат възможност да изберат едно от следните тематични направления за извънкласна дейност през 2013 - 2014 уч.г.:

 1. ПРЕПАРИРАНЕ И ОЦЕНКА НА ЛОВНИ ТРОФЕИ                                  - ръководител Костадин Юнчов
 2. АТЕЛИЕ "МЛАД ДЪРВОРЕЗБАР"                                                          - ръководител  Георги Янчовичин
 3. ПРИРОДОЛЮБИТЕЛИ                                                                          - ръководител Елена Гюмова
 4. ЕСТЕТИКА                                                                                             - ръководител Ана Еленкова
 5. ЕКОПЪТЕКИ - ЗАПОЗНАВАНЕ С ПРИРОДАТА                                     - ръководител Елена Хаджипопова
 6. КАК ДА УПРАВЛЯВАМ ФЕРМА                                                              - ръководител Емилия Чолева
 7. ГРАДЪТ, В КОЙТО УЧА                                                                         - ръководител Людмила Стоянова
 8. ЗВЕЗДОБРОЕЦ                                                                                      - ръководител Красимир Стоянов
 
още ... (информация и снимков материал)                                                 alt


  ПРОЕКТ - "ПРИРОДАТА - МОЯТ ПРОЗОРЕЦ КЪМ СВЕТА"


                       P_5                         p_6esf Обучението в училището дава възможност за разработването на съвместни проекти и изпълнение на програми, финансирани от Европейския социален фонд по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
В настоящият момент гимназията ни приключва работа по проект ”Природата моят прозорец към света” , разработен съвместно с още две училища – НУ „Отец Паисий” - гр. Банско и Частно училище „Орфей”- гр. София.
 Целта на проекта е да се обогати училищния живот чрез въвеждане на нови методи на обучение сред природата.
 В тази връзка са сформирани три клуба в нашето училище –клуб „Земя и природа”, клуб ”История и традиции на страните от ЕС в изграждане на здравна и екологична култура” и клуб „Млад турист”, представители на които участват в различни мероприятия. 
 Включването на училището и работата по проект на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” е начин да се търсят нови пътища за провеждане на едно по-качествено обучение, което да е в унисон с европейското ниво.


                                        alt


ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМА  "ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ"  И  ПРОГРАМА "СОКРАТ"


p_1 p_2 p_3 p_4leo Гимназията работи и приключи успешно работа по проекти по програмите „Леонардо да Винчи” и "Сократ", по които учениците имаха възможност да обменят опит и да посетят сродни училища във Франция, Белгия и Финландия. Проектът бе насочен към придобиването на нови, гъвкави умения и квалификация, необходими за подобряването на професионалните умения на учениците на база на теоретичните знания, които имат.
 Проектите подкрепха и подпомогнаха изграждането на познавателна база за целите на бъдещото развитие на тяхната кариера, както и усъвършенства техните познания и опит, като създаде среда за развитие и усъвършенстване на професионалните дейности и култура, както и ще подпомогне тези от тях, които желаят да започнат собствен бизнес.